مقاله ها

صورتجلسه شماره 25

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : پنجشنبه

 

تاریخ جلسه : 4/3/97

 

شماره جلسه : 25

ساعت شروع :17

ساعت خاتمه : 20

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه مدیر محترم سازمان حمل و نقل بشماره 334- 24/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 140- 26/2/97 در خصوص درخواست افتتاح حساب در بانک قرض الحسنه مهر ایران در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد سازمان با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 3113- 27/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 148- 27/2/97 در خصوص درخواست افزایش ردیف هزینه جهت تعمیرات اساسی کارخانه آسفالت و تولید مصالح شهرداری به مبلغ 000/000/000/2 ریال در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

4- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 52732- 2/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 163- 3/3/97 در خصوص اعتراض به بند 3 صورتجلسه شماره 21- 22/2/97 در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم با اخذ ضمانت نامه بانکی اقدام نماید . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

5- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 3222- 30/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 155- 30/2/97 در خصوص عدم امکان واگذاری 10% از پلاک ثبتی 123 فرعی از 50 اصلی واقع در روستای خطب و پرداخت مبلغ ریالی آن برابر نظر کارشناسی طبق تعرفه عوارض محلی سال 97 در جلسه مطرح ، مقرر گردید اعضای محترم شورا از محل مذکور بازدید و متعاقب آن تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

6- نامه رئیس محترم کمیسیون فنی و شهرسازی بشماره 10- 3/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 167- 3/3/97 در خصوص مصوبات مورخ 29/2/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-6: نامه شهرداری محترم میانه بشماره 2819- 23/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 143- 26/2/97 در خصوص عدم امکان واگذاری 10% از پلاک ثبتی 2295 فرعی از 9 اصلی به متراژ 24 مترمربع با کاربری تجهیزات شهری و پرداخت مبلغ ریالی آن برابر نظر کارشناسی برابر تعرفه عوارض محلی سال 97 در جلسه مطرح ، موضوع برابر نظر کمیسیون با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

2-6: با عنایت به بازدید اعضای محترم شورا از مرقد مطهر شهدای گمنام واقع در پارک جنگلی و مشاهده وجود نشتی در استخر آبشار واقع در شهدای گمنام مقرر گردید شهرداری محترم دراسرع وقت اقدامات لازم را در این خصوص معمول دارند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 6 رای به تصویب رسید.

 

----

 

6

 

 

 

6

 

----

 

----

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  :  جمعه                     تاریخ  :  5/3/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                5-  جعفر شاهمحمدی

2 علی اکبری                                                   6- افضل حسینخانی

3- ابراهیم ایدری                                               7-  مهدی امینی                                        

غایبین :

-        اسلام صدری    (مرخصی )