مقاله ها

صورتجلسه شماره 23

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

 

تاریخ جلسه : 26/2/97

 

شماره جلسه : 23

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه رئیس محترم کمیسیون فنی و شهرسازی بشماره 5- 22/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 132- 22/2/97 در خصوص مصوبات مورخ 23/2/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-1: دربند 3 مصالحه نامه مذکور در یک سطر مانده به آخر پارگراف بعد از کمیسیون ماده 5 استان بیشتر کلمه کمتر لحاظ گردید .

2-1: در بند 4 کاربری عملکرد شهری حذف و تجاری داخل پرانتز حذف گردید و بعد از کلمه (که) این سطر اضافه گردید و بقیه موارد حذف شد که مالک موظف به واگذاری قطعه به اندازه سهم شهرداری می باشد ضمنا" اولویت انتخاب با شهرداری خواهد بود .

3-1: در بند 8 در آخر پاراگراف جمله و کلیه تبعات حقوقی ناشی از آن بر عهده مالک می باشد اضافه گردید .

4-1: مقرر گردید اصلاحات موردی در کمیسیون فنی و شهرسازی انجام و جهت تصویب به صحن علنی شورای اسلامی شهر ارسال گردد . موارد فوق  برابر نظر کمیسیون با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----

 

 

2- نامه رئیس محترم کمیسیون فنی و شهرسازی بشماره 6- 26/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 145- 26/2/97 در خصوص مصوبات مورخ 23/2/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-2: نامه شهرداری محترم میانه بشماره 1743- 6/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 94- 9/2/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 1737- 6/2/97 فیمابین شهرداری میانه و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا) به نمایندگی حسین عظیم زاده در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

-        در بند تعهدات متصالح مالک مکلف است از تاریخ ابلاغ کتبی نسبت به واریز مبلغ ضمانت نامه بشماره حساب اعلامی اقدام نماید . موضوع  برابر نظر کمیسیون با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

-        در بند 2 تعهدات متصالح (مالک )   مالک موظف است مقدار 32076 مترمربع زمین با کاربری فضای سبز از پلاک ثبتی موضوع مصالحه نامه بابت سهم شهرداری برابر تعرفه عوارض محلی بعنوان 10% سهم ورود به محدوده شهر را نیز با قیمت کارشناسی همانند بند 1 تعهدات متصالح عمل نماید شهرداری اصلاحات انجام یافته در مصالحه نامه را تغییر و تنظیم و سریعا" نسبت به اخذ مجوز از سوی شورای اسلامی شهر اقدام نماید . موضوع برابر نظر کمیسیون با 5 رای مثبت و 1 رای مخالف آقای صدری رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

----

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

5

 

----

 

 

 

 

 

 

 

----

 

 

 

 

 

 

1

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز : پنجشنبه                      تاریخ : 27/2/97                      ساعت :19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- محمود علیلو                                                4- جعفر شاهمحمدی

2-   اسلام صدری                                               5- افضل حسینخانی                                                                                                                                                                                                                                                                      3 -  علی اکبری                                                 6- مهدی امینی

غایبین :

-        ابراهیم ایدری   (مرخصی)