مقاله ها

صورتجلسه شماره 22

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : دوشنبه

 

تاریخ جلسه : 24/2/97

 

شماره جلسه : 22

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 20904- 24/12/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 968- 28/12/96 در خصوص گزارش شهرداری در مورد محل ساختمان آتش نشانی (آشیانه ) واقع در پارک بانوان در جلسه مطرح ، با توجه به بازدید اعضای محترم شورا از محل مذکور مقرر گردید با توجه به ضرورت ادامه ورزش بانوان محترم شهر در محل پارک بانوان محل سابق صنایع دستی در پارک بانوان با هماهنگی شهردار محترم برای ورزش بانوان اختصاص و محل سابق آتش نشانی جهت استفاده آتش نشانی شهرداری قرار گیرد . موضوع با 5 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

5

 

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 802- 23/1/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 38- 26/1/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 714- 22/1/97 فیمابین شهرداری میانه و وراث مرحوم حمداله شاهمحمدی مبنی بر تهاتر عرصه و عیان واقع در طرح بازگشایی خیابان پرستار بمساحت 92 متر مربع با هزینه صدور پروانه ساختمانی برای الباقی پلاک مذکور در جلسه مطرح ، پس از بازدید اعضای محترم شورا از محل و ارائه توضیحات توسط آقای مهندس مددی موضوع با 5 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

5

 

 

----

 

 

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز : چهارشنبه                      تاریخ : 26/2/97                      ساعت :19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- محمود علیلو                                                

2-    علی اکبری                                                

3- جعفر شاهمحمدی   

4- افضل حسینخانی                                                                                                                                                                                                                                                                    5- مهدی امینی

غایبین :

-        اسلام صدری   (مرخصی)                                            ابراهیم ایدری   (مرخصی)