مقاله ها

صورت جلسه شماره 130

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

تاریخ جلسه : 8/10/97

 

شماره جلسه : 130

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 17799- 4/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 818- 4/10/97 در خصوص درخواست مجوز افزایش ردیف هزینه ای نگهداری و خرید لوازم یدکی ماشین آلات خدمات شهری به مبلغ 000/000/200/1 ریال و لحاظ آن در زمان تنظیم اصلاح و متمم بودجه در سال 97 در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 17797- 4/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 817- 4/10/97 در خصوص درخواست مجوز افزایش ردیف هزینه ای زیبا سازی و مبلمان شهری به مبلغ 000/000/000/1 ریال و لحاظ آن در زمان تنظیم اصلاح و متمم بودجه در سال 97 در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 17963- 5/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 819- 5/10/97 در خصوص درخواست مجوز ارسال به کمیسیون ماده 5 استان موضوع تغییر کاربری فضای سبز به معبر بعمق 20 متر واقع در انتهای شهرک ولیعصر جنب قطعات شهرک مذکور جهت جلوگیری از تخریب ساختمانهای واقع در مسیر خیابان سید سجاد حججی (کمربندی سابق ) در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

4- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 17492- 29/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 803- 29/9/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 17489- 19/9/97 فیمابین شهرداری میانه و شرکت خود رانندگان میانه در جلسه مطرح ، به شرط تنظیم سند بنام شرکت مذکور با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

5- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 18071- 8/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 822- 8/10/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 18050- 8/10/97 فیمابین شهرداری میانه و خانم اعظم خلیلی در خصوص ملک واقع در طرح پارکینگ اطراف امامزاده اسماعیل در جلسه مطرح ، مقرر گردید کارشناسان محترم شهرداری در جلسه شورا حاضر و پس از ارائه توضیحات لازم اتخاذ تصمیم گردید . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

 

 

----

 

 

 

6- با توجه به حضور جناب آقای دکتر نوری کارشناس محترم جهاد کشاورزی و ارائه نقطه نظرات ایشان در خصوص فضای سبز شهر مقرر گردید شهردار محترم ، مسئول محترم فضای سبز شهرداری و آقای دکتر نوری در جلسه روز چهارشنبه مورخ 12/10/97 راس ساعت 18 حضور بهم رسانند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه             تاریخ  :  12/10/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                     4- جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                      5- افضل حسینخانی 

3- علی اکبری                                                        6- مهدی امینی 

                                                 

غایبین :

 

 -  ابراهیم ایدری