صورتجلسه شماره 46

صورتجلسه شورای اسلامی شهر میانه

 مشخصات جلسه

نوع دعوت : تصویب در جلسات قبل /

 

تلفنی /کتبی

تاریخ جلسه : روز        یکشنبه            مورخ  9/4/98

 

از ساعت     19  تا  22

شماره جلسه :   46

 

نوع جلسه : (عادی ، فوق العاده )

 

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه : محل دائمی جلسات شورا

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه (اجرای ماده 16 قانون شوراها )

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

 

ورود

 

خروج

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

 

ورود

 

خروج

 

1

 

محمود علیلو

 

 

19

 

22

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

19

 

22

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

19

 

22

 

6

 

مهدی امینی

 

 

19

 

22

 

3

 

علی اکبری

 

 

19

 

22

 

7

 

حیدر رجبی

 

 

19

 

22

 

4

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

19

 

22

 

8

 

----------------

 

 

 

 

اعضای غایب در جلسه :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

علت غیبت

 

1

         --------------

 

      

 

 

2

        ---------------

     

 

 

3

        --------------

 

 

 

4- مدعوین حاضر در جلسه :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

دستگاه اجرایی

 

سمت

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

دستگاه اجرایی

 

سمت

 

1

 

 

 

 

4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

6

 

 

 

 

عناوین دستور جلسات

 

 

 

رسیدگی به نامه های واصله

 

 

 

متن مصوبات

 

بند

 

متن مصوبات

تعداد موافق

تعداد مخالف

دلایل و توضیحات مخالف

تصویب شد

تصویب نشد

 

1

نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6120 – 3/4/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 255 – 6/4/98 در خصوص عدم امکان واگذاری سهم شهرداری از بابت ماده 16 تعرفه عوارض محلی سال 98 و پرداخت مبلغ ریالی آن طبق نظریه کارشناسی در جلسه مطرح ، مقرر گردید مراتب درکمیسیون فنی شهرسازی شورا مطرح تا تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

 

 

2

نامه معاونت محترم هاهنگی امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 68858  - 13/3/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 202 -18/3/98 در خصوص اعتراض به بند 1 صورتجلسه شماره 28 مورخه 29/2/98 در جلسه مطرح ، اعتراض فرمانداری وارد و مقرر گردید شهرداری محترم مراتب را مجددا" جهت قیمت گذاری به کارشناس رسمی ارجاع نماید . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

7

 

 

----

 

 

 

 

3

نامه هیات امناء امامزاده اسماعیل (ع)  ثبت شده در دبیرخانه شورا 262 – 10/4/98 در خصوص درخواست مبلغ یکصد میلیون تومان از بابت بخشی از وجه یک باب خانه در ضلع جنوبی امامزاده که در مسیر طرح قرار خواهد گرفت جهت تکمیل سنگ فرش صحن مطهر امامزاده در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در این خصوص اعلام نظر نمایند . موضوع با 7رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

 

4

نامه دفترنمایندگی نظام مهندسی میانه بشماره 6/2519 – 29/3/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 238 – 29/3/98 در خصوص اعتراض به تمدید یا تجدید پروانه های ساختمانی از سوی شهرداری بدون تمدید قرارداد نظارت در جلسه مطرح ، مقرر گردید در جلسه بعدی شورا مراتب با حضور ریاست محترم دفتر نظام مهندسی میانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد .  موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

7

 

 

----

 

 

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :     روز     دوشنبه                           تاریخ :    10/4/98                     ساعت : 19

 

نام و امضای اعضای شورا در پایان جلسه

 

محمود علیلو

 

اسلام صدری

 

علی اکبری

 

ابراهیم ایدری

 

جعفر شاهمحمدی

 

مهدی امینی

 

حیدر رجبی

بندهای موافق

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

4

 

 

----

 

4

----

4

----

4

----

4

----

4

----

4

----