صورتجلسه شماره 36

صورتجلسه شورای اسلامی شهر میانه

 مشخصات جلسه

نوع دعوت : تصویب در جلسات قبل /

 

تلفنی /کتبی

تاریخ جلسه : روز       یکشنبه       مورخ  19/3/98

 

از ساعت     17 تا  21

شماره جلسه :   36

 

نوع جلسه : (عادی ، فوق العاده )

 

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه : محل دائمی جلسات شورا

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه (اجرای ماده 16 قانون شوراها )

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

 

ورود

 

خروج

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

 

ورود

 

خروج

 

1

 

محمود علیلو

 

 

17

 

21

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

17

 

21

 

2

 

اسلام صدری

 

 

17

 

21

 

6

 

مهدی امینی

 

 

17

 

21

 

3

 

علی اکبری

 

 

17

 

21

 

7

 

حیدر رجبی

 

 

17

 

21

 

4

 

ابراهیم ایدری

 

 

17

 

21

 

8

 

----------------

 

 

 

 

اعضای غایب در جلسه :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

علت غیبت

 

1

          --------------

 

 

 

2

         --------------

 

 

 

3

        --------------

 

 

 

4- مدعوین حاضر در جلسه :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

دستگاه اجرایی

 

سمت

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

دستگاه اجرایی

 

سمت

 

1

 

شعبان حقی

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

ریاست

 

4

 

 

 

 

 

 

2

 

محمد حسین بهبودی

هیت امنای گلزار مومنین

 

عضو

 

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

عناوین دستور جلسات

 

 

                         بررسی شرایط و ملاکهای لازم برای چهره هایی که در قطعه نام آوران گلزار مومنین دفن میشوند

 

 

 

 

 

متن مصوبات

 

بند

 

متن مصوبات

تعداد موافق

تعداد مخالف

دلایل و توضیحات مخالف

تصویب شد

تصویب نشد

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1-1

 

 

2-1

 

 

 

3-1

 

 

4-1

 

 

 

5-1

 

 

 

 

6-1

 

 

 

7-1

 

 

8-1

 

 

 

9-1

 

 

10-1

جلسهبا حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر و آقایان حقی ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد حسین بهبودی معتمد محل و عضو هیت امنای گلزار مومنین در محل جلسات دائمی شورای اسلامی شهر با دستور جلسه بررسی شرایط و ملاکهای لازم برای چهره هایی که در قطعه نام آوران گلزار مومنین دفن میشوند تشکیل گردید . در این جلسه اعضای محترم حاضر در جلسه نظرات خود را به تفصیل در خصوص مورد یاد شده به جلسه ارائه و در پایان پس از جمع بندیهای لازم تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید :

 

مقرر گردید در خصوص چهره های شاخص هنری شهر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میانه تصمیم گیری لازم را معمول دارند.

 

مقرر گردید در ارتباط با قهرمانان ورزشی شهر اداره ورزش و جوانان میانه با مد نظر قرار دادن کسب عناوین قهرمانی صرفا در سطح بازیهای آسیایی و جهانی تصمیم گیری نماید.

 

مقر گردید در خصوص علمای محترم شهر نظر امام جمعه محترم میانه مد نظر قرار گیرد .

 

مقرر گردید ، در بحث خیرین محترم شهر  برای چهره های شاخص در مجمع خیرین سلامت و خیرین مدرسه ساز تصمیم  گیری لازم را معمول دارند .

 

مقرر گردید در خصوص رزمندگان دلاور شهرمان خانواده های محترم آنها در صورت داشتن حداقل 4 سال حضور در جبهه های حق علیه باطل مستندات خود را به ناحیه مقاومت بسیج میانه ارائه تا از طریق نهاد مذکور تصمیم گیری شود.

 

مقرر گردید رجل سیاسی شهر مشتمل بر نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، فرماندار و شهردار در قطعه نام آوران مد نظر قرار گیرند .

 

مقرر گردید اعضای محترم هیئت موسس گلزار مومنین شهر نیز در قطعه نام آوران مد نظر قرارگیرند .

 

مقرر گردید معلمان نمونه کشوری با تائید اداره آموزش و پرورش و قاریان محترم بین المللی قرآن با تائید اداره تبلیغات اسلامی میانه مد نظر قرار گیرند .

 

مقرر گردید افرادیکه اختراعات و اکتشافات آنها درمبادی و مراکز ذیربط کشور تائید شده است نیز مد نظر قرار گیرند .

 

مقرر گردید چهره های شاخص و نام آوران شهر که خدمات ویژه و منحصر بفردی داشته اند از جمله افرادی در ردیف ریزعلی خواجوی ، دکتر آقاسی نیز مد نظر قرار گیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

7

 

 

 

7

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----

 

 

 

----

 

 

----

 

 

 

----

 

 

 

----

 

 

 

 

----

 

 

 

----

 

 

----

 

 

 

----

 

 

----

 

 

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :     روز      دوشنبه                           تاریخ :    20/3/98                     ساعت : 18

 

 

نام و امضای اعضای شورا در پایان جلسه

 

محمود علیلو

 

اسلام صدری

 

علی اکبری

 

ابراهیم ایدری

 

جعفر شاهمحمدی

 

مهدی امینی

 

حیدر رجبی

بندهای موافق

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

10

 

 

----

 

10

----

10

----

10

----

10

----

10

----

10

----