صورتجلسه شماره 28

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : یکشنبه

تاریخ جلسه : 29/2/98 

 

شماره جلسه : 28

ساعت شروع :17

ساعت خاتمه :20

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

-        رسیدگی به نامه های واصله

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 1193 – 26/1/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 35 – 28/1/98 بپیوست مصالحه نامه شماره 1191 – 26/1/1398 فیمابین شهرداری میانه و آقای تقی گلمحمدی در خصوص ملک موضوع اجراییه قطعی بشماره 9710424156400358 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی میانه  در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 5 رای موافق و 2 رای مخالف آقایان اسلام صدری و ابراهیم ایدری مورد تصویب قرار گرفت . نظر مخالفین : با عنایت به پایین بودن قیمت کارشناسی قطعات شهرداری با پرداخت نقدی مبلغ مورد مصالحه موافق هستیم .

 

 

5

 

 

2

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 3550 – 26/2/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 145 – 26/2/98 در خصوص درخواست مجوز برای پرداخت مبلغ 000/000/2 ریال برای مساعدت به آقای آرزومان صادقی  در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

-----

3- نامه شهروند محترم آقای جمشید فاتحی  ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 137 – 25/2/98 در خصوص درخواست مشارکت شهرداری برای احداث فرهنگسرای جامع در ملک نامبرده واقع در خیابان شهید بهشتی نرسیده به میدان نماز  در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم اعلام نظر نمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

7

 

 

-----

4- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 3062 – 21/2/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 126 – 21/2/98 بپیوست مصالحه نامه شماره 1936 – 8/2/1398 فیمابین شهرداری میانه و آقای علی ملکی در خصوص ملک واقع در طرح 40متری ابوذر در جلسه مطرح ، مقرر گردید کارشناس محترم شهرداری در جلسه آتی شورا حاضر تا پس از ارائه توضیحات لازم اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

-----

5- نامه آقایان جعفر توفیقی و قدرت شیخی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 153 – 28/2/98 در خصوص اعتراض به ایجاد درب اضافی در بن بست جنب فروشگاه شیخی واقع در میدان نماز در جلسه مطرح ، مقرر گردید تا اطلاع ثانوی در کوچه های 4 متری از ایجاد درب اضافی تا تعیین تکلیف خودداری گردد ضمنا" در جلسه آتی شورا کارشناس محترم شهرداری حاضر و پس از ارائه توضیحات لازم اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

-----

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز : چهارشنبه             تاریخ  :  1/3/98                      ساعت : 17

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                       5- جعفر شاهمحمدی

2-   اسلام صدری                                                      6 - افضل حسینخانی                                                                      3- علی اکبری                                                           7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                    

غایبین :