صورتجلسه شماره 23

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه :  دوشنبه

تاریخ جلسه : 23/2/98 

 

شماره جلسه : 23

ساعت شروع :15

ساعت خاتمه : 18

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیرعلنی                                   نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

-        در خصوص موضوع احداث خانه امید برای کودکان بی سرپرست

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

جلسه با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مهندس مشایخی معاونت محترم عمرانی فرمانداری و شهردار محترم در خصوص موضوع احداث خانه امید برای کودکان بی سرپرست در جنب استخر ساحل در محدوده کمربندی ساحلی در محل جلسات شورای اسلامی شهر برگزار و پس از بحث و بررسی موضوع و استماع نظرات آقایان مهندس مشایخی و شهردار و اعضای شورا بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-1: مالک درخواست خود را به صورت کتبی به شهرداری در اسرع وقت ارائه نماید تا براساس درخواست ارائه شده تصمیمات لازم اتخاذ گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

2-1 : با توجه به اینکه موضوع قبلا از طریق فرمانداری محترم جهت مساعدت به شهرداری ارائه گردیده است مقرر گردید به جهت قرار گرفتن قطعه مورد نظر در کاربری فضای سبز و قسمتی نیز در خارج از محدوده شهر واقع گردیده و با توجه به نظر اکثر اعضاء بر اهمیت موضوع و نیاز شهر به ساخت چنین ابنیه ها ، نظر اعضای محترم شورا برحل موضوع در اسرع وقت با اولویت زمین معوض به دلیل حفظ کاربری فضای سبز برای توسعه فضای سبز میباشد . ضمنا" پس از دریافت درخواست جلسه بعدی در اسرع وقت برای این موضوع تشکیل تا در راستای حمایت از کودکان بی سرپرست و خیر محترم اقدامات شایسته معمول گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

----

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

7

 

----

 

 

-----

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز : سه شنبه             تاریخ  :  24/2/98                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                       5- جعفر شاهمحمدی

2-   اسلام صدری                                                      6 - افضل حسینخانی                                                                      3- علی اکبری                                                           7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                    

غایبین :