صورتجلسه شماره 51

صورتجلسه شورای اسلامی شهر میانه

 مشخصات جلسه

نوع دعوت : تصویب در جلسات قبل /

 

تلفنی /کتبی

تاریخ جلسه : روز        یکشنبه            مورخ  16/4/98

 

از...

ادامه مطلب: صورتجلسه شماره 51

صورتجلسه شماره 50

صورتجلسه شورای اسلامی شهر میانه

 مشخصات جلسه

نوع دعوت : تصویب در جلسات قبل /

 

تلفنی /کتبی

تاریخ جلسه : روز       شنبه            مورخ  15 /4/98

...

ادامه مطلب: صورتجلسه شماره 50

صورتجلسه شماره 48

صورتجلسه شورای اسلامی شهر میانه

 مشخصات جلسه

نوع دعوت : تصویب در جلسات قبل /

 

تلفنی /کتبی

تاریخ جلسه : روز        سه شنبه            مورخ  11/4/98

 

از...

ادامه مطلب: صورتجلسه شماره 48

صورتجلسه شماره 49

صورتجلسه شورای اسلامی شهر میانه

 مشخصات جلسه

نوع دعوت : تصویب در جلسات قبل /

 

تلفنی /کتبی

تاریخ جلسه : روز        چهارشنبه            مورخ  12/4/98

 

از...

ادامه مطلب: صورتجلسه شماره 49

صورتجلسه شماره 47

صورتجلسه شورای اسلامی شهر میانه

 مشخصات جلسه

نوع دعوت : تصویب در جلسات قبل /

 

تلفنی /کتبی

تاریخ جلسه : روز        دوشنبه            مورخ  10/4/98

 

از...

ادامه مطلب: صورتجلسه شماره 47