صورت جلسه شماره 103

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

تاریخ جلسه : 12/8/97

 

شماره جلسه : 103

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری بشماره 207779- 12/8/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 644- 12/8/97 در خصوص درخواست پیگیری قیر رایگان تخصیصی برای محلات هدف سکونت گاههای غیر رسمی به میزان 700 تن از اداره بهسازی و نوسازی شهری استان در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم پیگیریهای جدی معمول و از نتیجه این شورا را مطلع نمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

2- نامه شهروند محترم آقای فرهاد امید بخش ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 646- 12/8/97 در خصوص درخواست پرداخت مبلغ مصالحه نامه فیمابین شهرداری و نامبرده مبنی بر تملک ملک واقع در اطراف حرم امامزاده اسماعیل (ع) در سال جاری در جلسه مطرح ، مقرر گردید با توجه به سوابق قبلی و مصالحه نامه منعقد شده و شرایط خاص ایشان 50% مبلغ مصالحه نامه در سال جاری پرداخت و مابقی آن در سال آتی پرداخت گردد . ضمنا" مراتب در اصلاح و متمم بودجه منظور گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

3- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری بشماره 207132- 10/8/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 645- 12/8/97 در خصوص درخواست پیگیری از مشاور طرح جهت تسریع در تکمیل مطالعات طرح آماده سازی محلات هدف سکونت گاههای غیر رسمی شهر میانه بمنظور اجرای های روبنایی از جمله جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت و ضرورت رعایت کد بر و کف و نصب تاسیسات گاز و برق و مخابرات برای جلوگیری از دوباره کاری و حیف و میل بیت المال در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم پیگیریهای لازم را معمول و نتیجه را به این شورا اعلام دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

4- نامه شهروند محترم آقای کریم جروقی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 640- 12/8/97 در خصوص درخواست خرید مجتمع فرهنگی و هنری عصر جدید توسط شهرداری میانه در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم بررسیهای لازم را معمول و به این شورا اعلام نظر فرمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

5- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 13859- 5/8/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 641- 12/8/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 13836- 5/8/97 فیمابین شهرداری میانه و وراث مرحوم یونس علمداری در خصوص تملک ملک واقع در اطراف حرم امامزاده اسماعیل (ع) با قیمت کارشناسی در جلسه مطرح ، مقرر گردید موضوع در جلسه آتی شورا با حضور شهرداری محترم و کارشناسان ذیربط مطرح و اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

6- مقرر گردید شهرداری محترم در جلسه آتی شورا حاضر و در خصوص برنامه ریزی لازم برای بهبود عملکرد روابط عمومی شهرداری تصمیمات لازم اتخاذ گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  یکشنبه             تاریخ  :  13/8/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                    5- جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                     6- افضل حسینخانی 

3- علی اکبری                                                        7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                   

 

غایبین :