صورت جلسه شماره 38

بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : سه شنبه

 

تاریخ جلسه : 4/7/96

 

شماره جلسه : 14

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

-          رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

 

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 10130- 4/7/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 355- 5/7/96 در خصوص درخواست مجوز پرداخت مبلغ 000/500/1 ریال به هر کدام از کارگران قراردادی از محل ماده 5 وظیفه خدمات شهری ردیف هزینه ای رفاهی کارکنان در جلسه مطرح ، موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 9922- 2/7/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 359- 5/7/96 در خصوص درخواست مجوز واگذاری به اجاره پارکینگ شهرداری با مبلغ اجاره بهای ماهانه 000/050/10 ریال بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 10098- 4/7/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 356- 5/7/96 در خصوص درخواست مجوز واگذاری به اجاره جایگاه CNG شماره 3 واقع در جنب کشتارگاه با اجاره بهای ماهانه 000/500/65 ریال بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . 

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا : روزچهارشنبه                           تاریخ : 5/7/96                             ساعت :18

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- محمود علیلو                                          

2- اسلام صدری

3- علی اکبری                                             

4- ابراهیم ایدری                                                     

5- جعفر شاهمحمدی

6- افضل حسینخانی

7- مهدی امینی                                           

غایبین :