صورت جلسه شماره 35

بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

 

تاریخ جلسه : 29/6/96

 

شماره جلسه : 11

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 21:30

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

-          رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

 

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- با توجه به حضور آقای گلمحمدی مسئول روابط عمومی شهرداری در جلسه شورا و توضیحات ایشان در خصوص ساماندهی تبلیغات شهری و ارائه طرح جامع مربوطه به اعضای محترم شورا مقرر گردید مشارالیه طرح جامع خود را بصورت مکتوب در اسرع وقت به شورای اسلامی شهر تحوبل تا پس از بحث و بررسیهای لازم تصمیمات نهایی اتخاذ گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه جمعی از رانندگان خط شهید اکرمی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 340- 25/6/96 در خصوص درخواست تفکیک خط تاکسی شهید اکرمی از خط تاکسی کوی شهرداری در جلسه مطرح ، مقرر گردید مراتب به سازمان اتوبوسرانی ارجاع تا موضوع در شورای ترافیک مجددا" مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه تصمیمات به شورای اسلامی شهر اعلام گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

3- نامه مدیر عامل محترم سازمان اتوبوسرانی بشماره 1388- 20/6/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 316- 20/6/96 در خصوص واگذاری به اجاره جایگاه CNG  شماره یک از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی با قیمت پایه ماهیانه 000/100/412 ریال در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد سازمان با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

4- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 9457- 25/6/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 330- 25/6/96 در خصوص واگذاری به اجاره جایگاه CNG  شماره 2 از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه 000/000/478 ریال بمدت یکسال در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

5- نامه مدیر عامل محترم سازمان اتوبوسرانی بشماره 1389- 317- 20/6/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 317- 20/6/96 در خصوص درخواست مجوز فروش اموال از رده خارج از طریق مزایده حضوری (حراج )  در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد سازمان با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

6- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری بشماره 161210- 25/6/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 341- 28/6/96 در خصوص اعتراض به بند 2 و 5 و 7 صورتجلسه شماره 3 مورخ 8/6/96 در جلسه مطرح ، با توجه به بند 14 ماده 1 تعرفه عوارض محلی سال 96 نظر به اینکه هرگونه تغییر در طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی با پیشنهاد شهرداری و اخذ مجوز از شورا و تصویب کمیسیون ماده 5 استان صورت میگیرد لذا اعتراض فرمانداری را وارد ندانسته و آراء قبلی شورا ابقاء میگردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

7- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6607- 7/5/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 214- 7/5/96 در خصوص درخواست احداث زیرزمین بصورت صد در صد بعنوان انباری تجاری و طبقه همکف بعنوان تجاری و پارکینگ و طبقه اول نیز بصورت انباری تجاری پلاک ثبتی شماره 6296 فرعی از 9 اصلی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

8- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 840- 28/1/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشاره 36- 20/2/96 بپیوست مصالحه نامه شماره 837- 28/11/96 فیمابین شهرداری میانه و آقای علیرضا یوسفی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

7

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا : روز شنبه                           تاریخ : 1/7/96                             ساعت :18

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- محمود علیلو                         3- علی اکبری                               5- جعفر شاهمحمدی

2- اسلام  صدری                        4- ابراهیم ایدری                            6- افضل حسینخانی

                                                                                            7- مهدی امینی                                           

غایبین :