صورت جلسه شماره 27

بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

 

تاریخ جلسه : 8/6/96

 

شماره جلسه : 3

ساعت شروع :18:30

ساعت خاتمه : 21:30

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

1-       نامه شهرداری محترم میانه بشماره 7467-21/5/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 251-22/5/96 در خصوص مصالحه نامه آقای برزگر

2-       نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6961- 14/5/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 238- 15/5/96 در خصوص درخواست مجوز اجرای پروژه تخریب و حمل آسفالت داخل رفوژ ورودی زنجان با اعتبار بالغ بر 000/000/500 ریال

3-       نامه شهردار محترم میانه بشماره 4633- 4/4/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 222- 9/5/96 در خصوص مصالحه نامه آقای صادق شکوری

4-       نامه شهردار محترم میانه بشماره 6618- 7/5/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 215- 7/5/96 در خصوص مصالحه نامه آقای داود اسماعیل زاده

5-       نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6357- 3/5/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 209- 4/5/96 در خصوص مصالحه نامه آقای جلال قنبری

6-       نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری بشماره 76683- 28/3/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 158- 31/3/96 در خصوص اعتراض به بند 4 صورتجلسه شماره 11

7-       نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری بشماره 107172- 1/5/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 208- 3/5/96 در خصوص اعتراض به بند 3 صورتجلسه شماره 18

8-       نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری بشماره 122251- 17/5/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 248- 22/5/96 در خصوص اعتراض به بند 2 صورتجلسه شماره 19

9-     نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری بشماره 123242- 17/5/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 247- 22/5/96 در خصوص اعتراض به بند 4و10و11 صورتجلسه شماره 20

 

اهم مصوبات شورا :

 

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 8297- 4/6/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 269- 4/6/96 در خصوص تفویض اختیار امورات مربوط به واحد شهرسازی به آقای بهرام عظیمی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . نظر آقای شاهمحمدی : در چارت سازمانی شهرداری با درجه 9 معاونت مذکور می بایست پیش بینی شده باشد 

 

6

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 7467- 21/5/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 251- 22/5/96 بپیوست مصالحه نامه شماهر 7458- 21/5/96 فیمابین شهرداری میانه و آقای عبدالحسین برزگر در خصوص ملک واقع در مسیر جاده راه آهن در جلسه مطرح ، مقرر گردید کارشناسان محترم شهرداری آقایان دینی و جهانخواه جهت ارائه توضیحات لازم در جلسه آتی شورا حاضر و سپس تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 4633- 4/4/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 222- 9/5/96 در خصوص مجوز ارسال به کمیسیون ماده 5 استان موضوع درخواست آقای صادق شکوری مبنی بر احداث بنا در ضلع جنوبی ملک واقع در خیابان شهید چمران در جلسه مطرح ، مقرر گردید مالک از همسایگان همجوار رضایت محضری اخذ سپس برابر مقررات اقدام لازم معمول گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

4-نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6961- 14/5/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 238- 15/5/96 در خصوص اجرای پروژه تخریب و حمل آسفالت داخل رفوژ ورودی شهر از سمت زنجان با اعتبار بالغ بر 000/000/500 رایل در جلسه مطرح ، مقرر گردید آقای مهندس قربانی با توجه به داشتن تجربه پروژه در جلسه آتی شورا حاضر تا پس از استماع نظرات کارشناسی نامبرده تصمیمات لازم اتخاذ گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

6

 

 

 

----

 

 

5-  نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6618- 7/4/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 215- 7/5/96 در خصوص مجوز ارسال به کمیسیون ماده 5 استان موضوع درخواست آقای داود اسماعیل زاده مبنی بر احداث بنا در ضلع شرقی ملک واقع درخیابان 17 شهریور در جلسه مطرح ، مقرر گردید مالک از همسایگان همجوار رضایت محضری اخذ سپس برابر مقررات اقدام لازم معمول گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

6

 

 

 

----

 

 

6- نامه آقای مهدی پورسعید (از کارکنان قراردادی شهرداری میانه ) ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 275- 8/6/96 در خصوص درخواست تعیین فرد دیگر جهت رانندگی با غلطک بدلیل نداشتن گواهینامه ویژه رانندگی غلطک در جلسه مطرح ، مقرر گردید درخواست نامبرده جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری محترم ارسال گردد . موضوع فوق با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

7- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6357- 3/5/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 209- 4/5/96 در خصوص درخواست آقای جلال قنبری مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی با عملکرد شهری جهت احداث زیرزمین بصورت صد در صد بعنوان پارکینگ ، طبقه همکف در صد در صد عرصه باقیمانده بعنوان تجاری و راه پله و رمپ و پارکینگ ، دوطبقع بالای همکف بعنوان دو واحد مسکونی در 60 درصد عرصه در ضلع جنوبی و برخیابان در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم برابر مقررات مربوطه اقدام لازم را معمول دارد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

6

 

 

 

----

 

 

8- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 123351- 17/5/96 قبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 248- 22/5/96 در خصوص اعتراض به بند 2 صورتجلسه شماره 19- 4/5/96 در جلسه مطرح ، اعتراض فرمانداری وارد تشخیص داده نشد و رای قبلی شورا ابقاء گردید . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

9- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 76683- 28/3/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 158- 31/3/96 در خصوص اعتراض به بندهای 3 و 4 صورتجلسه شماره 11- 17/3/96 در جلسه مطرح ، اعتراض فرمانداری وارد و بندهای فوق کم لن یکن گردیدند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

10- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 123242- 17/5/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 247- 22/5/96 در خصوص اعتراض به بندهای 4،9،10و11 صورتجلسه شماره 20- 9/5/96 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-10: در خصوص بند 4 صورتجلسه شماره 20 – طی بند 3 صورتجلسه شماره 23- 22/5/96 پیشنهاد شهرداری طی مصالحه نامه ارسالی عینا" مورد تصویب قرار گرفت که نحوه پرداخت ثمن در قسمت تعهدات شهرداری مشخص شده است . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

2-10: در خصوص بند 9 صورتجلسه شماره 20 – مدارک درخواستی آن فرمانداری طی نامه شماره 258- 31/5/96 ارسال و آن فرمانداری محترم نیز عدم اعتراض خود به بند مذکور را طی مرقومه شماره 144479- 7/6/96 به این شورا اعلام نموده است . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

3-10: در خصوص بند 10 صورتجلسه شماره 20 – با توجه به اینکه موضوع نامه های مورد اشاره در بند مذکور درخواست مجوز جهت ارسال موضوع به کمیسیون ماده 5 استان بوده و تصمیم نهایی نیز با کمیسیون ماده 5 استان می باشد لذا اعتراض فرمانداری وارد تشخیص داده نشد و رای قبلی شورا ابقاء گردید . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

4-10: در خصوص بند 11 صورتجلسه شماره 20 – با توجه به اینکه نامه شهرداری و مصوبه شورا صرفا" ارجاع ملک متعلق به آقای اباذری جهت قیمت گذاری به کارشناس بوده که پس از قیمت کارشناسی شهرداری نسبت به تنظیم مصالحه نامه و تعیین نحوه و محل پرداخت اقدام و جهت اخذ مجوز به شورا ارسال خواهد نمود لذا اعتراض فرمانداری وارد تشخیص داده نشد و رای قبلی شورا ابقاء گردید .  موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

----

 

 

 

 

6

 

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

 

 

6

----

 

 

 

 

----

 

 

 

 

----

 

 

 

----

 

 

 

 

 

----

 

 

11- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 107172- 1/5/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 208- 3/5/96 در خصوص اعتراض به بندهای 3و6 صورتجلسه شماره 18- 25/4/96 در جلسه مطرح ، در مورد بند 3 اعتراض فرمانداری وارد و رای قبلی شورا کم لن یکن گردید . در مورد بند 6 نظریه کارشناسی درخواستی طی نامه شماره 208- 4/5/96 به آن فرمانداری محترم ارسال گردید موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا : روزشنبه                           تاریخ : 11/6/96                             ساعت :18

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1-  اسلام صدری                                            4-  جعفر شاهمحمدی

2-  علی اکبری                                               5-  افضل حسینخانی

3-  ابراهیم ایدری                                             6-  مهدی امینی                                           

غایبین :

-          محمود علیلو (مرخصی )