صورت جلسه شماره 8

بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

 

تاریخ جلسه :3/3/96

 

شماره جلسه : 8

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

-          رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

 

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 1619- 13/2/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 66- 30/2/96 در خصوص درخواست تملک کوچه بن بست واقع در خیابان سمیه کوچه پروانه توسط مالکین پلاکهای مجاور آقایان حسن میکایلی و صادق خدادادی با قیمت کارشناسی در جلسه مطرح ، موضوع برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . آقایان میعاد و نعمت زاده موقع رای گیری در جلسه حضر نداشتند .

 

 

7

 

 

----

 

 

2- نامه معاون محترم استاندار وفرمانداری ویژه میانه بشماره 53815- 2/3/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 71- 3/3/96 در خصوص درخواست تامین دبیرخانه دائمی ایثار و فداکاری شهرستان میانه در جلسه مطرح ، مقرر گردید با توجه به پیامدهای مثبت فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی موضوع ، شهردار محترم با نظر مساعد اقدامات لازم را بعمل آورد . موضوع با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . آقای نعمت زاده موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند.

 

 

8

 

 

 

----

 

 

 

3- نامه جمعی از شهروندان محترم ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 72- 3/3/96 در خصوص درخواست کاهش عوارض ارزش افزوده تبدیل یک واحد به دو واحد یا بیشتر در تعرفه عوارض محلی سال جاری در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم بررسی کارشناسی لازم را معمول و به شورای اسلامی شهر اعلام نظر نمایند . موضوع با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

9

 

----

 

 

4- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 1481- 11/2/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 62- 30/2/96 در خصوص اصلاح ماده 7 تعرفه عوارض محلی سال جاری با اضافه کردن جمله " در صورتیکه درخواست مالک جهت تمدیدها بعد از اتمام مهلت پروانه در دبیرخانه شهرداری ثبت شود " در سطر 5 بعد از کلمه مراجعه که از قلم افتاده است در جلسه مطرح ،  مقرر گردید اقدام لازم معمول گردد . موضوع با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

9

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا : روزیکشنبه                                تاریخ : 7/3/96                              ساعت :19

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- حیدر رجبی                                              4-  مجید میعاد                                         7-  اقبال محمد حسینی                                            

2- احد یوسفی                                              5- حافظه شیخ اسلامی                               8-  افضل حسینخانی

3- جعفر شاهمحمدی                                      6- بهمن نعمت زاده                                     9-   اسلام صدری