صورت جلسه شماره 129

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

تاریخ جلسه : 5/10/97

 

شماره جلسه : 129

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 17159- 26/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 784- 28/9/97 در خصوص درخواست ارسال پرونده به کارشناس رسمی دادگستری جهت قیمت گذاری سهم شهرداری زمینهای منتسب به وراث مرحوم علی پژمان در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم نسبت به اخذ تمامی عوارضات قانونی از قبیل رای کمیسیون ماده صد ، عوارض نوسازی و سایر عوارضات مشمول اقدام و سپس بدلیل عدم امکان واگذاری زمین از بابت سهم شهرداری موضوع را به کارشناس جهت قیمت گذاری ارجاع و نتیجه را جهت اخذ تصمیمات مقتضی به این شورا ارسال نمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 17798- 4/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 816- 4/10/97 در خصوص درخواست مجوز خرید یک دستگاه خودروی سوزوکی ویتارا صفرکیلومتر به مبلغ 000/000/040/3 ریال از محل ماده 12 وظیفه خدمات اداری در جلسه مطرح ، با عنایت به اینکه خودروی سوزوکی مستعمل شهرداری جهت نوسازی و تبدیل به احسن نمودن فروخته شده بود و همچنین جهت ماموریتهای خارج از شهر که بصورت مستمر می باشد برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 17641- 2/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 809- 4/10/97 در خصوص درخواست مجوز مساعدت مالی برای مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی به مبلغ 000/000/40 ریال در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه             تاریخ  :  8/10/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                    5- جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                     6- افضل حسینخانی 

3- علی اکبری                                                        7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

                                                 

غایبین :