صورت جلسه شماره 123

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : یکشنبه

تاریخ جلسه : 25/9/97

 

شماره جلسه : 123

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه معاون محترم هماهنگی امور عمرانی میانه بشماره 247215- 25/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 781- 25/9/97 در خصوص صورتجلسه مورخ 20/9/97 شورای اداری در جلسه مطرح ، مقرر گردید مصوبات شورای اداری دقیقا" مورد عمل قرار گیرد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه رئیس محترم سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بشماره 2451- 25/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 780- 25/9/97 بپیوست صورتجلسه شماره 2449- 25/9/97در خصوص تعیین سیاست خط و مشی تدوین بودجه سال 1398 سازمان در جلسه مطرح ، به تفصیل در مورد هر یک از بندهای صورتجلسه فوق بررسیهای لازم معمول و با رعایت موازین قانونی کلیه بندها مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  دوشنبه             تاریخ  :  26/9/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                    5- جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                     6- افضل حسینخانی 

3- علی اکبری                                                        7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

                                                 

غایبین :